Kevin Eikrehagen

Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp

torsdag, 12 februar 2009 22:43

Referat styremøte Hol IL 12.02.09

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Kjell Haugo, Mona Nilsen, Turid Fagerli, Kjell Eikrehagen, Anita Haugen

12/09  Referat forrige møte

13/09  Litt info.

Nøkkelsafe – det er montert nøkkel safe ved ytterdør og på kontoret

Nye rutiner økonomi – Jorun Kleppo betaler alle regninger

Dugnad Stolsvatn – har fått forespørsel om vi kan ta dugnad på Stolsvatn dammen (rivejobb)     Må få en pris og hvilke tidsramme vi får  

Grasrotaksjon – er nå registrert i Brønnøysund registeret – må få spiller til å registrere spillekort på oss

14/09  Årsmøte 2009

Årsmelding er klar og blir lagt ut på heimesiden vår og noen kopier legges på klubbhuset

Regnskap/budsjett er ferdig

15/09  Aktivitetsplan 2009

Følgende arbeidsplan legges fram på årsmøtet

  • Ferdigstilling av redskapshus
  • Oppretting av skøytebanen
  • Opp pussing av storsal
  • Ferdigstilling av trimrom
  • Justering av lys på idrettsbanen
  • Tette hull i lysstolper
  • Vurdere lys i energitrappa
  • Tette tak kjøkkenet

 

16/09  Videre arbeid garasje

Kjell organiserer dugnad

Problemer med å få fram strøm

17/09  Info fra gruppene

Skøyter – mange bra resultater så langt i sesongen. 3 NM titler blant eliteløperne og stor framgang blant de yngre

Ski – startet mandagsrenn med svært god deltakelse

18/09  Eventuelt

Ingen saker

 

tirsdag, 06 januar 2009 22:40

Referat styremøte Hol IL 06.01.09

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Kjell Haugo, Mona Nilsen, Turid Fagerli, Kjell Eikrehagen, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Anita Haugen

Info G-sport: Bjørn Arve Rue

Bjørn Arve gikk gjennom klubbavtalen som G-sport inngår med idrettslag.       Hovedprinsipp: Direkte rabatt til medlemmer pluss ”pay-back” til idrettslaget. Rabatt mellom 10-20 % avhengig av varer. Også mulighet for å få premier fra leverandører. Egne klubbkvelder, kontakt mot leverandørene. Lage en tidsbegrenset avtale, 2-3 år er ønskelig. Ønsker muligens reklameplass på stadion tilbake, bekoster reklameskilt selv. Bevis for medlemskap: Beste løsning er medlemskort, ellers må G-sport ha medlemsliste.

Info samtaler/avtale med Geilo IL: Petter Rukke

Ny dialog med Geilo IL om samarbeid som har vært tidligere. Kommet frem til forslag om en samarbeidsavtale. Petter og Gunnar har jobbet mot Geilo IL. Ønsker et tettere samarbeid for å fremme aktivitet og idrett for barn, utnytte anleggene bedre. Forslag om medlemskap i begge klubber for ”litt” ekstra. Geilo er i ferd med å ansette treningskoordinator, denne kan også Hol IL og Hol kommune gjøre nytte av. Geilo IL ønsker en felles medlemsavtale mot en sportsbutikk i nærmiljøet. Felles møter med to representanter fra Hol IL annenhver måned. Geilo IL støtter Hol IL med 50.000.- ved inngangen av året, 50.000.- ved utgangen av året når avtalte arrangement er gjennomført med bidrag fra Hol IL. Avtalen skal ha en gyldighet på 2 år, deretter med opsjon på 1 år. Stor interesse for dette fra kommunen. Ønskelig for Geilo å få tilgang på flere ressurser. Hovedmål er å få til større og bredere aktiviteter for barn og unge.

1/09    Referat forrige møte

Gikk gjennom referat. Gjenstår informasjon og rydding på trimrom. Fortsatt problemer med å få med folk på varetelling på Kiwi. Jobber med å få politiattester på ledere og trenere.

2/09    Sponsoravtale G-sport eller Sport 1

Diskusjon av de ulike avtalene, fordeler og ulemper. Sport 1 setter større krav til arrangement, fremmer mer aktivitet. G-sport har en fordel med bedre rabatter til medlemmene over hele året. Mulig avtale med Geilo IL tilsier at en ikke bør inngå en langvarig samarbeidsavtale med noen sportsbutikk nå. Vi går inn for en 1-årig avtale med G-sport i første omgang. Informere Sport 1 om dette.

3/09    Avtale med Geilo IL

Avtalen har gått enstemmig gjennom styret i Geilo IL. Etter styret i Hol IL sin mening har idrettslaget ingen ting å tape på dette. Primært er dette samarbeidet til for å øke aktiviteten blant barn og unge, og for å utnytte anleggene til begge lagene på en bedre måte. Avtalens varighet er i utgangspunktet 2 år med 1 års forlengelse. Styret går enstemmig inn for avtalen slik som den foreligger nå.

4/09    Regnskap 2008

Gjennomgang av regnskapet slik det foreligger nå. Største utgift er redskapshuset, grunnarbeidet dyrere en budsjettert – noe billigere bygg, ligger nå på budsjett. Grunnerstatning for lysløper i Hovet er ikke kommet med i 2008.

5/09    Videre arbeid garasje

Garasjen er oppe, porter og isolering, støping av dekke og elektriske arbeider gjenstår. Setter inn port med dør mot verksted. Satser på å sette inn leddporter i de to andre garasjene. Videre arbeider: Kjell tar videre koordinering, Asle Mørk leverer elektrisk materiell til elektrikere som utfører dugnadsarbeid. Resten av jobben tar han etter regning. Dugnadsarbeid må organiseres, lage til en infokveld på klubbhuset om dugnadsarbeidene som skal gjøres. Elektrikerarbeider bør gjøres før snekkerarbeidene starter. Gunnar koordinerer og tar ansvar for elektriker-arbeidene i første omgang.

6/09    Politiattester

7/09    KM ski Geilo – status

8/09    Årsmøte 2009

Årsmøte avholdes 3.mars klokken 19:00. Gruppene må skrive årsberetninger og sende til Gunnar seinest 1.februar.

9/09    Organisering undergrupper

Skal vi opprette undergruppene igjen?? Frie styremedlemmer må brukes mere aktivt mot ”undergruppene”. Vanskelig å få med folk i styre, prøve å få med flere medlemmer aktivt. Være flinkere til å følge arrangement for lettere å overta dette i ettertid.

10/09  Info fra gruppene

Skøyter – mange bra resultater så langt i sesongen. 3 NM titler blant eliteløperne og stor framgang blant de yngre

Ski – startet mandagsrenn med svært god deltakelse

11/09  Eventuelt

 

 

torsdag, 18 februar 2010 22:28

Referat styremøte Hol IL 18.02.10

Disse møtte:
Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Beathe Haugen

Forfall:
Anita Haugen, Jan Inge Valdersnes og Mona Nilsen

09/10  Referat forrige møte

Referat fra forrige møte ble gjennomgått

10/10  Årsmøte 2010

-          Annonsering
Det settes opp plakater, annonsering på heimeside og SMS

-          Årsmelding
Årsmeldingen er klar og legges ut på heimesiden

-          Regnskap/budsjett
Regnskapet er til revidering hos revisor han er kommet med noen innspill som må avklares. Leder tar seg av dette.

-          Arbeidsplan
Det gjenstår mye fra i fjord og de samme punktene settes opp.

-          Idrettsstipend/innsatspokal
Det er ikke kommet inn forslag på noen kandidater så det blir ingen utdeling i år

-          Medlemskontingent 2011
Styret foreslår for årsmøte å beholde kontingenten uendret

 11/10  Innkjøp jakker

Skøytegruppa ønsker å kjøpe inn jakker tilbruk på skøyteløp/trening.
G-sport Ål kan levere, men må ha bestilling i løpet av førstkommende helg.
Styret ønsker ikke å garantere for innkjøp av jakker, men har ikke noe i mot at
G-sport v/Bjørn Arve Rue orden med bestilling/innkjøp av jakker

12/10  Innkjøp dieselvarmer

Ønske om å ha en varmekilde som raskt kan varme opp garasje etc
Det settes av kr 7500 til dieselvarmer

13/10  Medlemslister

Må få til et bedre medlemsregister – det må jobbes videre med dette

14/10  Eventuelt

Geilo IL – avtale. I følge avtalen kan det utbetales inntil kr 50000 i bonus, men det er ikke utbetalt noen bonus for 2009. Leder har vært i kontakt med leder i Geilo IL og bedt om en forklaring. Får til svar at det ikke er diskutert i internt i Geilo IL eller med oss – derfor har de ikke gjort noe. Dette må det tas tak i.

 
torsdag, 28 januar 2010 22:23

Referat styremøte Hol IL 28.01.10

Disse møtte:

Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Turid Fagerli, Åsmund Vindegg, Magne Lysåker, Mona Nilsen, Anita Haugen

Forfall:

Beathe Haugen, Jan Inge Valdersnes

 

01/10  Referat forrige møte

Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent.

02/10  Årsmøte 2010

Årsmøte berammes til tirsdag 02.03.2010, kl. 19.00 på klubbhuset. Annonse beramming av årsmøtet i Hallingdølen tirsdag 02.02.10. Annonseres også på idrettslagets hjemmeside. Årsmeldinger sendes leder innen 07.02.

Jorun Kleppo gis beskjed om å fullføre regnskapet og oversende til revisor. Mal for budsjett leveres til leder. Arbeidsplan for 2009 videreføres i 2010.

Bevertning – smørbrød.

Valgkomiteen er tilsendt oversikt over styremedlemmer som er på valg / ikke på valg.

Nytt styremøte ca. 14 dager før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret 14 dager før årsmøtet.

Forslag til kandidater til innsatspokal legges ut på hjemmesiden.

03/10  Moms

Svar fra Skatt Sør. Idrettslaget slipper mva-registering.

04/10  Bordtennis

Forespørsel om det er mulig å få i gang et bordtennis tilbud på klubbhuset. Styret er positiv til igangsetting av et bordtennistilbud på klubbhuset. Det settes av ei ramme inntil kr. 15.000,- til innkjøp av utstyr.

05/10  Medlemslister

Må få til et bedre medlemsregister. 
Mange leverandører på markedet.

06/10  Kjøp av gavekort

Kjøp av premier fra Christoffer, Hege og Håvard som er vunnet under NM. Totalt er det gavekort for 9600.- på http://www.klubben.no. Styret kjøper inn gavekortene.

07/10  Info fra gruppene

Ski på Hagafoss – ca. 60 deltakere.

Løypekjøring går greit.

Skøyter – har vært for kaldt for aktiviteter.

08/10  Eventuelt

Ingen saker

torsdag, 03 juni 2010 19:42

Referat styremøte Hol IL 03.06.10

Fremmøtte:

Frafall: Jan I. valdersnes

Tid: 2 timer fra møtestart.

onsdag, 12 mai 2010 19:15

Referat Styremøte Hol IL 12.05.10

Disse møtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Beathe Haugen, Bodil Jensen og Kevin Eikrehagen

Forfall: Jan Inge Valdersnes, Åsmund Vindegg, Anette Bergli, Mona S. Nilsen

Tid: 2 timer.

NB: Det presiseres at de som melder forfall kaller inn varaer selv. Varaer er Magne Lysåker og Sigbjørn Tvedt.

torsdag, 08 april 2010 19:07

Referat styremøte Hol IL 08.04.10

Disse møtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Anette Bergli, Åsmund Vindegg, Beathe Haugen, Jan Inge Valdersnes, Bodil Jensen, Mona S. Nilsen, Hugo Limkjær og Ulf ? (Prosjektleder) fra Link AS

Forfall: Ingen

Tid: 2 timer fra møtestart + 5 ekstra minutter

tirsdag, 16 mars 2010 20:15

Referat Styremøte Hol IL 16.03.10

Fremmøtte: Gunnar Veslegard, Olav Strømsvåg, Anette Bergli, Åsmund Vindegg, Beathe Haugen, Bodil Jensen, Kevin Eikrehagen

Frafall: Mona S. Nilsen, Jan Inge Valdersnes

Tid: 2 timer

onsdag, 29 februar 2012 00:00

Årsmøte 2011

Dette er den endelige og fullstendige sakslisten frem til Årsmøtet 7. mars!

Årsmøte Hol Il 07.03.12

Kl. 18.00
Sted: Klubbhuset i Hol

Saksliste:

Sak 1:              Godkjenning av Innkalling
Sak 2:              Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll
Sak 3:              Godkjenning av saksliste
Sak 4:              Godkjenning av årsmelding
Sak 5:              Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding
Sak 6:              Budsjett 2012
Sak 7:              Fastsettelse av kontingent for 2013
Sak 8:              Arbeidsplan 2012
Sak 9:              Endring av vedtekter vedr. avholdelse av årsmøte innen februar
                        (Ønskes endret til avholdelse innen medio Mars)
Sak 10:            Forslag til Samarbeidsavtale med Geilo IL
Sak 11:            Valg av nye styremedlemmer

Vi ønsker vel møtt til alle medlemmer

Mvh
Kevin Eikrehagen
Leder, Hol Il

Spesifiseringer:
Sak 9: vedtektene sier at årsmøtet skal avholdes i februar måned. Det vil være hensiktsmessig å sette grensen for avholdelse til medio mars. Det er mye mer arbeid med regnskapet nå enn det var før, og revisor må også få tid til å gjennomgå regnskapet.

Sak 8: Det er kommet forslag om å sette inn at Hol IL skal jobbe for å få båndtvang, i lysløyper uavhengig om dobbeltspor eller ikke. Det er svært synd at løyper o.l. blir ødelagt allerede èn runde etter at det er nytråkket. Dessuten er det flere som har reagert negativt på hundebæsj i løypa, og løse hunder.

fredag, 25 februar 2011 15:35

Protokoll Årsmøtet 2010

Årsmøte 2010 ble avholdt på Klubbhuset den 23. feb 2011 kl. 18.00

Årsmøteprotokoll blir lagt ut bare leder får litt tid!