Kevin Eikrehagen

Kevin Eikrehagen

Overdommer Hurtigløp

onsdag, 09 februar 2011 11:01

Svømming og trim

svmming

onsdag, 18 august 2010 21:51

Vedtekter

Vedtekter for Hol Idrettslag

Lov for Hol idrettslag, stiftet 1903
Vedtatt den 06.12.1978 med senere endringer senest av 07.03.2012
Godkjent av årsmøtet den 07.03.2012

§1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

§2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Buskerud idrettskrets.
Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Laget hører hjemme i Holkommune, og er medlem av Hol idrettsråd

§3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettessmyndgheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem.
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIF’s, dets organisasjonsledd, samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillittsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organsisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet

For laget tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s inhabilitetsregler.

§8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’s straffebestemmelser).

§9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holder hvert år medio mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen og på www.holil.no. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter ett antall representanter/medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse. Ingen har mer enn èn stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal ett vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når ett valg foregår enkeltvis og en kanditat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas vundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle lagets årsmelding
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta lagets budsjett
6. Bestemme lagets organisasjon (jfr §15).
7. Velge:
            a) Leder og nestleder
            b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
            c) Revisor
            d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
            e) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

§13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøtet holdes når styret ller overordnede idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komitèer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
     instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henholde til de for idretten
     til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17 kan ikke endres

§17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NID eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

Hol, 07.03.2012


Kevin Eikrehagen
Styrets leder

tirsdag, 10 august 2010 21:43

Refusjonsskjema

Nedenfor finner du reiseskjemaet, som skal benyttes ved krav om refusjon av reiseutgifter. Det er viktig at du benytter dette skjemaet, da det er dette som er godkjent av vår revisor.

tirsdag, 10 august 2010 22:37

Refusjons-reglement

Refusjon av reiseutgifter i regi av Hol IL

Her er en del retningslinjer på hvilke utgifter Hol IL dekker når medlemmer er med på idretts arrangementer av ulike slag.
For å få dekket utgifter må:

- man være medlem i Hol IL
- det være betalt lisens for utøveren
- arrangementet være med i en godkjent terminliste
- man være lagledere eller trener

For å få dekke utgifter må det være klarert med gruppeansvarlig på forhånd.
I tilegg vil Hol IL dekke utgifter ved deltakelse på administrative møter/ting.

søndag, 15 januar 2012 20:33

Henrik gjør det godt i Ungdoms OL!

Henrik Fagerli Rukke har gjort det godt i Ungdoms OL. Den første distansen var 500m som gikk lørdag. Her plasserte Rukke seg godt på en 9. plass.

Neste distanse går mandag. Da står 1500 meter for tur!

9. RUKKE Henrik Fagerli NOR 1
1. 500m: 40.278
2. 500m: 40.370
Totalsum: 80.64 (+5.14 etter vinneren)

 

Kjell Eikrehagen er av Buskerud Idrettskrets nominert til årets ildsjel for Buskerud..Kjell er banemester på Hol Stadion, og selv om han ikke er nåværende leder av skøytegruppa, er han en stor ressurs for idrettslaget på alle måter, både hva gjelder erfaring, kompetanse og dugnadshjelp i alle idretter. Han er æresmedlem i idrettslaget og kan vel ganske sikkert sies å være den som legger ned absolutt flest dugnadstimer for idrettslaget hvert år.


Hjelp oss, med å stemme på Kjell!

http://dt.no/nyheter/stem-pa-arets-ildsjel-1.6687441

 

søndag, 16 oktober 2011 18:06

Resultater fra NC-1

Håvard og Chris vant hver sine 500 metere, Hege stilte ikke siden hun fortsatt var småsyk. Kristian og Henrik gjorde en god entrè i sitt første NC-1..

torsdag, 10 mars 2011 18:08

Gratulere Håvard Bøkko!

Styret i Idrettslaget ønsker med dette å gratulere Håvard Bøkko som VERDENSMESTER på 1500m!!

Bragden ble oppnådd under enkeltdistanse VM i Inzell i kveld, torsdag..

Håvard, vi er umåtelig stolt av den bragden du har oppnådd, å gratulerer deg mange ganger med seieren din i kveld!

fredag, 25 februar 2011 14:03

Blogging fra Junior-Vm i Finland!

Tror dere ikke jammen meg det, at vår evige ildsjel, og nå også SKØYTEBLOGGER Kjell Eikrehagen også overværer denne helgens Junior VM i Finland? Her blogger han om løst og fast av det han opplever... En spennende Blogg!

Dette er ikke første gangen han blogger. Tidligere har han blogget fra Sprint-VM i Moskva, og nå senest under Landsmesterskapet på skøyter i Stavanger..

Følg med! Dette kan bli artig, og det er en flott mulighet til å være med på en hverdag rundt løperne..

Her finner dere bloggen
Her er den offisielle VM siden

Mvh
Kevin Eikrehagen
Leder, Hol Il 

torsdag, 10 februar 2011 11:10

Våre utøvere på vei til LM i Stavanger!

Flere av våre løpere er på vei til Landsmesterskapet på skøyter  som i år blir hold på Sørmarka Arena i Stavanger! Til sammen stiller Hol Il med 6 løpere. Gol Il er også med, og disse har samme antall, så det er en stor Hallinggjeng som i dag satte kursen over fjellet.

Våre 6 som er tatt ut er:

Gutter 12 år
Thomas Park Hagen

Gutter 13 år
Frank Haugen
Eivind Nerol
Henrik Fagerli Rukke
Kristian Reinton

Gutter 14 år
Sindre Fjordheim 

 

I denne anledning synes vi det passer bra å lansere vår bloggtjeneste! Her vil ettfå utvalgte som vi har godkjent, kunne sende inn materiell til bloggen. Jeg håper dette blir en flott mulighet til å være "nær" våre løpere og støtteapparat mens de deltar på LM.

Bloggen finner du her

Trekning
Resultatlister