Medlemsinformasjon

tirsdag, 12 mars 2019 17:56

Endelig ..... Kontigent 2018

Skrevet av

Endelig er kontingent  2018 sendt til alle som var allerede medlem i 2018. Familiemedlemskap eksisterer ikke lenger. Voksner og barn betaler kr 100,- per person.

Har du ikke fått faktura, da kan du ta kontakt med Gerda Sleeking-Rozendaal . E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon: 95338875.

 

PS 2019 faktura blir send i september/oktober 2019

tirsdag, 30 oktober 2018 16:12

Bli medlem av Hol Idrettslag !

Skrevet av

Vil du bli medlem av Hol Idrettslag da :

Registrer deg på www.minidrett.nif.no eller send inn informasjon som står beskrevet her nede til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hvilken type medlemskap ønsker du? 

 

Voksen  og barn kr 100,-

 

 

Personlig informasjon

Navn:

Adresse:

Postnummer og Sted:

E-postadresse:

Telefonnummer:

 

Voksen 2:

Voksen 2 Fødselsdato:

Voksen 2 Telefonnummer:

Voksen 2 E-postadresse:

Barn

Navn:

Fødselsdato:

Navn:

Fødselsdato:

Dersom du skal delta på våre aktiviteter, er det veldig viktig at du er medlem. Dette er fordi deltagerne skal være dekket av våre forsikringer! Av samme hensyns, ser vi oss nødt til å nekte deg å delta, dersom medlemskap mangler.

Størsteparten av medlemskontingenten går til å dekke forsikringene våre, resten av kontingenten, og alle andre midler vi opparbeider oss i løpet av sesongen, går med til å skape aktiviteter i trygge omgivelser.

Lysløype i Hol og Hovet, skøytebane, Energi-trappe, fotballbane, svømming i Hol og Hovet det krever en del penger men ikke minst mange timer dugnad. Takk til alle som stille opp og får det til at vi kan tilbyr så mye forskjellige aktiviteter!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

torsdag, 09 november 2017 16:19

Klubbkveld på G-Sport Ål! Spesial

Skrevet av

Vi trenger å oppdatere vårt medlemsregister med den nyeste informasjonen om deg, og evt. din husstand..

Det er derfor ønskelig at alle medlemmer, eller de som ønsker å bli, svarer på spørreundersøkelsen det er linket til under. Undersøkelsen er kort, og vil gi oss korrekt informasjon som vi kan bruke i våre rapporteringer, samt gi deg korrekt og relevant info i forhold til hvilke aktiviteter du er med på..

Bruk den samme linken nedenfor dersom du ønsker å melde deg inn i Hol IL

Klikk her for å oppdatere DIN info!

tirsdag, 27 oktober 2015 15:19

Vi sender nå ut medlemskontingent for 2015

Skrevet av

Endelig er det nye systemet til Norges Idrettsforbund klart, og vi sender i den anledning ut giro med medlemskontingent for 2015. Beklager at denne kommer sent!

I denne anledning vil vi gjøre oppmerksom på at du fra den dato du er innmeldt i Hol idrettslag, vil være medlem og få tilsendt faktura, inntil du skriftilig sier opp medlemsskapet, eller har latt være å betalt medlemskontingent over 2 år. Dette er i henhold til NIF´s lovnorm, og sikrer at du er innmeldt, og forsikret på våre aktiviteter uansett når på året giro for kontingent kommer.

Dersom noe er feil med fakturaen, vennligst ta kontakt med oss. 
Leder Hol IL: Gerda Sleeking, 953 38 875,  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Obs 1: Vi gjør oppmerksom på at alle medlemmer av en familie får tilsendt faktura på kr. 400,-. Kun EN skal betales. Sjekk samtidig opplysninger om hvem som er registrert som medlem i din familie
Obs 2: Til deg som har skal ha familiemedlemskap (400,-), men er fakturert en annen sum. Du er nødt til å oppdatere dine familieopplysninger.
Klikk her for å oppdatere dine medlemsopplysninger

 

Heisann!
Dersom du skal delta på våre aktiviteter, er det veldig viktig at du er medlem. Dette er fordi deltagerne skal være dekket av våre forsikringer! Av samme hensyns, ser vi oss nødt til å nekte deg å delta, dersom medlemsskapet mangler.

Størsteparten av medlemskontingenten går med til å dekke forsikringene våre, resten av kontingenten, og alle andre midler vi opparbeider oss i løpet av sesongen, går med til å skape aktiviteter i trygge omgivelser.

onsdag, 18 august 2010 21:51

Vedtekter

Skrevet av

Vedtekter for Hol Idrettslag

Lov for Hol idrettslag, stiftet 1903
Vedtatt den 06.12.1978 med senere endringer senest av 07.03.2012
Godkjent av årsmøtet den 07.03.2012

§1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund.

§2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Buskerud idrettskrets.
Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Laget hører hjemme i Holkommune, og er medlem av Hol idrettsråd

§3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettessmyndgheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem.
For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIF’s, dets organisasjonsledd, samt lagets lover og bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

§4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillittsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organsisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet

For laget tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s inhabilitetsregler.

§8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’s straffebestemmelser).

§9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holder hvert år medio mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen og på www.holil.no. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter ett antall representanter/medlemmer som minst
tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse. Ingen har mer enn èn stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal ett vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når ett valg foregår enkeltvis og en kanditat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas vundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle lagets årsmelding
2. Behandle lagets regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta lagets budsjett
6. Bestemme lagets organisasjon (jfr §15).
7. Velge:
            a) Leder og nestleder
            b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
            c) Revisor
            d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
            e) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.

§13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøtet holdes når styret ller overordnede idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komitèer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
     instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henholde til de for idretten
     til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§17 kan ikke endres

§17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NID eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

Hol, 07.03.2012


Kevin Eikrehagen
Styrets leder

tirsdag, 10 august 2010 22:37

Refusjons-reglement

Skrevet av

Refusjon av reiseutgifter i regi av Hol IL

Her er en del retningslinjer på hvilke utgifter Hol IL dekker når medlemmer er med på idretts arrangementer av ulike slag.
For å få dekket utgifter må:

- man være medlem i Hol IL
- det være betalt lisens for utøveren
- arrangementet være med i en godkjent terminliste
- man være lagledere eller trener

For å få dekke utgifter må det være klarert med gruppeansvarlig på forhånd.
I tilegg vil Hol IL dekke utgifter ved deltakelse på administrative møter/ting.

tirsdag, 10 august 2010 21:43

Refusjonsskjema

Skrevet av

Nedenfor finner du reiseskjemaet, som skal benyttes ved krav om refusjon av reiseutgifter. Det er viktig at du benytter dette skjemaet, da det er dette som er godkjent av vår revisor.

søndag, 09 august 2009 20:17

G-Sport

Skrevet av
Hol idrettslag har inngått klubbavtale med G-Sport Ål AS for sine medlemmer. Avtalen gir rabatt til alle som er medlem i Hol IL ved kjøp av varer. Medlemmer bes om å opplyse om medlemskap i kassen når varer skal betales. Medlemskap…